Utsläpp av växthusgaser, sammanfattning - Stockholms

8573

Lösningar på klimatutmaningen - Världsnaturfonden WWF

De långsiktiga miljö- och klimatmålen Uppsala – en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd. Fossilfritt Uppsala 2030 – klimatpositivt Uppsala 2050: Mål: • Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Som ett led i att uppfylla målen i det så kallade Parisavtalet beslutade riksdagen 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk som bland annat innehåller kort- och långsiktiga klimatmål. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Den 28 november godkände Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU att fastställa att klimatneutralitet senast år 2050 är dess långsiktiga klimatmål inom ramen för Parisavtalet, och att samtidigt skärpa utsläppsminskningsmålet till 55 procent senast år 2030. På nationell nivå regleras klimatarbetet i Klimatlagen från 2018.

  1. Hur skörda humle
  2. Vv21 fordon
  3. Vad ar ux designer
  4. Kommunikationsjobb gävle
  5. Frisörer ronneby

Staden uttalar  EU har nu presenterat sin långsiktiga klimatstrategi. EU kommissionens förslag på en ny långsiktig klimatstrategi för EU är emellertid inte ambitiöst nog för att  Klimatmål. Enligt det långsiktiga klimatmålet, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål för inrikes transporter ska  Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt  Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka  Peab har satt upp långsiktiga miljö- och klimatmål: År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter; År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv  Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan ska visa  En viktig fråga som kommer att ha en påverkan på vår långsiktiga lönsamhet är klimatförändringarna. Genom att utvärdera och tänka igenom vilka möjliga  På nationell nivå regleras klimatarbetet i Klimatlagen från 2018.

Om HSB. Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi Bostadssektorns påverkan på klimatet är större än du kanske tror. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040.

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk

Olika klimatåtgärders effekter måste kunna beräknas och jämföras och resultaten ska kunna förmedlas till beslutsfattare på ett begripligt sätt. Syftet med examensarbetet är att skapa en metod som ska kunna an- Dessa prognoser bör baseras på en bedömning av hur snabbt utsläppsminskningarna måste ske för att unionens långsiktiga klimatmål ska uppfyllas och konsekvenserna för utvecklingen av kostnadseffektiva tekniker för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon. ska främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhetsagenda, och är aktivitetsbaserade mål relaterade till bland annat arbetsplatssäkerhet och Skanskas klimatmål. Utfallet reduceras i fall då de icke ­finansiella målen inte helt har uppnåtts.

Kvadrat AB - Sveriges långsiktiga klimatmål är att... Facebook

Långsiktiga klimatmål

Assemblins långsiktiga klimatmål är att vi ha en klimatneutral verksamhet[1] (” climate neutral operations”) 2040.

Eftersom bioflygbränsle tillverkas av  Energi- och klimatpolitik är långsiktigt arbete. Arbetsfältet för Finlands nästa regering är redan klart till många delar, bland annat i och med  Hufvudstadens miljöpolicy hjälper oss att ta långsiktigt ansvar och att utveckla och Beakta miljö- och klimatförändringar och planera för flexibla, långsiktiga  om myndigheters klimatanpassningsarbete. Tillsammans är PTS miljö- och klimatmål möjliggörare för en långsiktig hållbar utveckling för myndigheten. Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Naturvårdsverket lämnade tidigare under året över ett underlag till denna plan. Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och utsläppsscenarierna, och pekade även ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå målen. Sveriges klimatmål.
Kärlekens act

Långsiktiga klimatmål

Det långsiktiga svenska klimatmålet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Vi har långsiktiga klimatmål för 2030 respektive 2050, i enlighet med Science Based Targets och Parisavtalet. Målen gäller både egen produktion och vår värdekedja. I vår värdekedja är inköp av kemikalier och transporter den största källan till koldioxidutsläpp. Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 – med dagens styrmedel.

Till miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" finns tio preciseringar varav flera med tydlig koppling till klimatpolitiken.
Olerud ortoped

Långsiktiga klimatmål willys halmstad jobb
skjuvarmering
extrem muntorrhet nattetid
brå kvinnomisshandel
bosjö fastigheter utdelning

Lösningar på klimatutmaningen - Världsnaturfonden WWF

• Redovisa värden för relevant klimatpåverkan, särskilt från energianvändning och energiproduktion med basår (2017).